Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne oslabených priamo na lôžkových častiach (detského, kožného, chirurgického, traumatologického) oddelenia a na infekčnom oddelení je zriadená samostatná trieda pre takto choré deti.