Praktická škola, poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím na jednoduché povolania.

Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho  predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách.

Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.

Škola má tri ročníky.

Profilujúci predmet:

Remeselné práceposkytujú žiakom základné vedomosti a zručnosti v oblasti ľudových remesiel - výšivkárstvo, práca so šúpolím, práca s drobným materiálom

Odborno - praktické predmety:

Príprava jedál a výživa - žiaci sa učia organizovať si prácu, dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy, správne stolovať, vedieť používať návody v kuchárskych knihách, časopisoch, na obaloch potravinárskych výrobkov

Domáce práce a údržba domácnosti - žiaci sa oboznamujú so zásadami organizácie pracovných postupov v domácnosti, naučia sa posudzovať ich prvoradosť, zložitosť a namáhavosť jednotlivých pracovných úkonov

Ručné práce a šitie - poskytuje žiakom základné vedomosti a zručnosti z oblasti odievania a módy, ručných prác a údržby odevov

Rodinná výchova - vychádza z výchovy k zdravému životnému štýlu a zodpovednému prístupu k jednotlivým úlohám v rodine

Zdravotná výchova - prispieva k zdravému životnému štýlu, k ochrane vlastného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny. Charakteristickým znakom sú praktické skúsenosti vedúce k zlepšeniu a zachovaniu zdravia.

Žiaci pokračujú vo vzdelávaní i v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra
  • matematika
  • výchova k mravnosti a občianstvu
  • hudobná výchova
  • výtvarná výchova
  • telesná a športová výchova

Vyučovanie žiakov prebieha v škole.