Cieľom a zmyslom zriadenia nového typu špeciálnej školy, ktorá vznikla zlúčením troch predtým existujúcich právnych subjektov je zabezpečiť kompletnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre žiakov a klientov vo veku 3 až 30 rokov v jednej vzdelávacej a výchovnej inštitúcii.

Zriaďovateľ v súlade s ustanovením §10 a §22 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriadil k 1.7.2006 Spojenú školu s organizačnými zložkami:

  • Špeciálna základná škola s materskou školou
  • Praktická škola
  • Základná škola pri zdravotníckom zariadení.

Koncepcia školy – filozofia školy vyjadruje vo všeobecnej rovine cieľ, kam chceme školu doviesť, to znamená, aký má byť žiak, dieťa, klient našej školy a aká má byť škola sama o sebe.

Od roku 1997 je škola samostatným právnym subjektom. Nové úlohy a programy nie je možné realizovať starými metódami a formami práce. Tvorivosť bez iniciatívy nie je možná. Vyžaduje si otvorenosť, kritiku, dôslednosť vo výchove a vzdelaní v boji proti prekážkam a dôslednosť v tvorivej práci.

V školskom roku 2003/2004 budova prešla absolútnou rekonštrukciou, uskutočnila sa nadstavba a prístavba školy, čiže v súčasnej dobe škola predstavuje štandardný, moderný komplex učební a tried, ktoré spĺňajú kritériá modernej školy.

Kde nás nájdete

V súčasnej dobe Spojená škola Trnava sídli v budove predtým existujúcej ŠZŠ a PrŠ v Trnave a v samostatnom pracovisku ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Žarnova 11, Trnava. Priestory ZŠ pri zdravotníckom zariadení sú v priestoroch Fakultnej nemocnice Trnava, ktoré sú zmluvne viazané a prenajaté, kde vyučovací proces prebieha priamo na oddeleniach nemocnice, kde sú deti hospitalizované.