Špeciálna základná škola v rámci primárneho vzdelávania  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím,     s viacnásobným postihnutím, s diagnózou autizmus alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom plnenia cieľov zameraných na:

 • vyjadrovanie sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a narušenej komunikačnej schopnosti žiaka,
 • rozumieť obsahu jednoduchého písaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať,
 • zvládať jednoduchú formu písomnej komunikácie,
 • schopnosť vyjadriť svoj názor,
 • uplatňovanie ústretovej komunikácie pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
 • využitie získaných základných matematických zručností a na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, používanie konkrétneho myslenia,
 • rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
 • chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, porovnávať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
 • využívať základné formy informačnej a komunikačnej technológie,
 • ovládať elementárne spôsoby práce s počítačom,
 • ovládať základy čítania, písania, počítania a využívať ich k svojmu vzdelávaniu,
 • dokázať pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
 • dokázať popísať problém, vedieť na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení problémov,
 • uvedomovať si, že má svoje práva a aj povinnosti.

Prípravný ročník

je určený:

 • pre deti so zdravotným znevýhodnením od 6.roku života,
 • pre deti so zdravotným znevýhodnením s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • pre deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia 1.ročníka ZŠ.

Výchova a vzdelávanie detí sa uskutočňuje na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Práca v prípravnom ročníku sa zameriava na plynulý prechod z hravej formy predprimárneho vzdelávania k pravidelnej práci na vyučovaní.

V prípravnom ročníku sa striedajú metódy a formy práce rozdelené do jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností.

Cieľom prípravného ročníka, je pripraviť deti na ich úspešné začlenenie do základnej školy alebo špeciálnej základnej školy.

Obsah činností v prípravnom ročníku sa zameriava na:

 • rozvoj reči a komunikačných schopností dieťaťa,
 • prípravu na písanie a prvky výtvarnej výchovy,
 • rozvoj zmyslového vnímania a základov matematických predstáv,
 • rozvoj samostatnosti dieťaťa prostredníctvom pracovného vyučovania,
 • rozvoj hrubej motoriky a zdravého telesného vývinu dieťaťa,
 • vytváranie prosociálneho správania sa v kolektíve detí.

Na záver prípravného ročníka a na základe kontrolného psychologického vyšetrenia v zariadení výchovnej prevencie a poradenstva sa odporučí dieťaťu príslušný typ školy na vzdelávanie v 1.ročníku.

Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.