Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí v rámci predprimárneho vzdelávania. V MŠ prebieha výchovný proces s celodennou prevádzkou.

Materskú školu navštevujú:                                                   

 • deti s oneskoreným vývinom
 • deti s oneskoreným vývinom a narušenou komunikačnou schopnosťou
 • deti s mentálnym postihnutím
 • deti s telesným zdravotným postihnutím
 • deti s DMO
 • deti s Downovým syndrómom
 • deti s diagnózou autizmus, alebo ďalšími pervazívnymi  vývinovými poruchami         

Materská škola ďalej ponúka:

SNOEZELEN:

 • edukačné a zážitkové výchovno-vzdelávacie aktivity
 • podpora viacerých oblastí vývinu u detí: vnímanie, emocionalita, komunikácia a motorika
 • zvýšenie spontaneity, motivácie a iniciatívy u dieťaťa
 • bazálna stimulácia, rozvíjanie senzomotoriky

školský psychológ:                                                                                                    

 • uskutočňovanie aktivít v bezprostrednom styku s dieťaťom 
 • biblioterapia 
 • hrová terapia
 • ergoterapia
 • interpersonálna terapia               
 • podporné a relaxačné terapie

školský logopéd:                                         

 • individuálna práca s deťmi s NKS
 • rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie
 • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby dieťaťa
 • prekonávanie prekážok správneho vývinu reči 
 • rozvíjanie artikulačných orgánov a jemnej motoriky
 • rozvíjanie pamäťových schopností